[Phân Loại PoE ] - Có ý nghĩa gì cho thông số kỹ thuật của mỗi loại ?