PHẦN MỀM MỞ RỘNG TÍNH NĂNG

VNĐ Liên Hệ

Giá đã bao gồm VAT

KX-VCS304
- Activation key mở rộng từ 6 điểm lên 10 điểm hội nghị
- Dùng cho KX-VC1600.

KX-VCS701
- Activation key NAT - Sử dụng trong vòng 1 năm.
- Dùng cho...

KX-VCS304
- Activation key mở rộng từ 6 điểm lên 10 điểm hội nghị
- Dùng cho KX-VC1600.

KX-VCS701
- Activation key NAT - Sử dụng trong vòng 1 năm.
- Dùng cho KX-VC1300 & KX-VC1600.

KX-VCS703
- Activation key NAT - Sử dụng trong vòng 3 năm.
- Dùng cho KX-VC1300 & KX-VC1600.

KX-VCS751
- Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS - Sử dụng trong vòng 1 năm.

KX-VCS753
- Activation key 05 users sử dụng thiết bị Android OS - Sử dụng trong vòng 3 năm

KX-VCS781
- Activation key 01 users sử dụng thiết bị Windows OS- Sử dụng trong vòng 1 năm.

KX-VCS783
- Activation key 01 users sử dụng thiết bị Windows OS - Sử dụng trong vòng 3 năm